MISJA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku jest szkołą przyjazną wszystkim uczniom, otwartą na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Wspieramy ten rozwój przez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania. Zapewniamy wysoki poziom edukacji poprzez przemyślany dobór programów edukacyjnych oraz stosowanie nowatorskich form i metod pracy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy patriotyczne i ekologiczne oraz wpajamy system wartości etycznych i moralnych. Dbamy o atmosferę sprzyjającą partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Podtrzymujemy wewnątrzszkolne tradycje i ceremoniał jako czynniki sprzyjające atrakcyjności szkoły i możliwości identyfikowania się z nią uczniów.

GIMNAZJUM

Publiczne Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Uniecku jest szkołą przyjazną wszystkim uczniom, otwartą na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów oraz przygotowanie ich do życia w nowoczesnym świecie i pełnienia w nim różnych ról. Wspieramy ten rozwój przez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania. Uczymy wzajemnej tolerancji i wrażliwości na potrzeby rówieśników i dorosłych. Wpajamy uczniom odpowiednie wartości etyczne i moralne ze szczególnym uwzględnieniem kulturalnego zachowania się w życiu codziennym, używania poprawnego języka, odnoszenia się z szacunkiem do innych i poszanowania ich godności. Zapewniamy wysoki poziom edukacji poprzez przemyślany dobór programów nauczania oraz stosowanie nowatorskich form i metod pracy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy patriotyczne i ekologiczne. Stwarzamy warunki sprzyjające partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Podtrzymywanie tradycji wewnątrzszkolnych, w tym ceremoniału, umożliwia uczniom identyfikowanie się ze szkołą oraz sprzyja jej atrakcyjności.