HISTORIA

Dzieje szkoły w Uniecku

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, powołano w Uniecku czteroklasową szkołę powszechną, której pierwszym nauczycielem był p. Bogucki z Sierpca. Szkoła nie miała własnego budynku więc lekcje odbywały się w izbach wynajmowanych od miejscowych gospodarzy. Po reformie ministra Jędrzejewicza utworzono tu sześcioklasową szkołę z obowiązkową dwuletnią nauką w klasie szóstej.

W latach 1935-1937 wybudowano budynek szkolny, w którym mieściły się 4 izby lekcyjne, kancelaria, a na piętrze mieszkania nauczycieli. Naukę w nowej szkole rozpoczęto w 1937 roku.

W okresie międzywojennym w tutejszej szkole pracowali następujący pedagodzy: p. Władyka, Maria Wilczyńska, Henryk Bojanowski, p. Trzcińscy, Katarzyna i Stanisław Malanowscy, p. Florczak oraz Anna i Jan Machurowie. Ostatnim kierownikiem szkoły był p. Florczak.

Podczas okupacji hitlerowskiej w tajnym nauczaniu brał udział nauczycielki: Anna Machura i Maria Sadłowska. Pierwsza z nich została aresztowana i wywieziona do obozu w Mauthausen. Po wojnie zamieszkała w Sierpcu. Działalność szkoły została zawieszona. W jej  budynku mieścił się Urząd Gminy i prywatne mieszkanie niemieckiego komisarza-Wieczorka.

Po wyzwoleniu wsi-19 stycznia 1945 roku naukę w szkole wznowiono. Pracę z uczniami rozpoczęły nauczycielki: Katarzyna Malanowska i Maria Sadłowska. Od 1 września tegoż roku w szkole uczyli: Stanisław Malanowski (kierownik szkoły), Katarzyna Malanowska, Emilia Sadłowska, Maria Sadłowska i Henryk Bojanowski.

Od 1 września 1947 roku podniesiono stopień organizacyjny szkoły do 7 klas.

W latach 1956-1962 kierownikiem szkoły był Tadeusz Matuszewski, który dążył do podniesienia poziomu nauczania w szkole zgodnie z wymaganiami władz oświatowych.

W latach 1962-1989 kierownikiem (od 1967 roku dyrektorem) Szkoły Podstawowej był Jan Kasicki. A jego kierownictwa przy wydatnej pomocy lokalnego społeczeństwa i wsparciu finansowemu władz powiatu sierpeckiego i gminy w 1965 roku podjęto budowę sali gimnastycznej i nowego skrzydła szkoły z 3 izbami lekcyjnymi (ukończono ją w 1968 roku).

Od 1989 roku do 2007 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej był Władysław Kwiatkowski. Okres jego pracy to czas osiągania wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz rozbudowy szkoły. Już w 1990 roku zaadaptowano na piętrze szkoły mieszkania nauczycielskie na potrzeby oddziału zerowego i klas nauczania początkowego.

W 1994 roku przy dużej pomocy rodziców, Rady Gminy i różnych instytucji wybudowano kotłownię, szatnię i zmodernizowano ogrzewanie. Od 1997 roku przystąpiono do budowy nowej sali gimnastycznej. Trwała ona 3 lata. Projekt sali sfinansował z własnych środków Komitet Rodzicielski, a budowę Rada Gminy.

Z dniem 1 września 1999 roku powstało w Uniecku 3-letnie Publiczne Gimnazjum. Początkowo 2 pierwsze klasy gimnazjalne uczyły się w budynku szkoły podstawowej. Trudne warunki lokalowe przyczyniły się do rozpoczęcia budowy nowego budynku dla gimnazjum, który został oddany do użytku 12 września 2002 roku. Powstał prawie w 100 procentach ze środków własnych gminy Raciąż.

Przecięto wstęgę i młodzież wniosła do nowej szkoły symboliczne pomoce naukowe ze starej szkoły, a w drzwiach rozsypała ziarno, aby w kolejnych pokoleniach uczniów kiełkowały i rosły wiedza i mądrość. Ówczesne pokolenie gimnazjalistów złożyło przyrzeczenie zapewniając, że będzie uczyć się pilnie, a stosunki w szkole układać w duchu tolerancji i poszanowania drugiego człowieka.

15 sierpnia 2000 roku na skwerze przy budynku Szkoły Podstawowej odsłonięto pomnik poświęcony żołnierzom WP, AK, BCH. Na pomniku widnieje napis: „W hołdzie poległym w obronie Ojczyzny żołnierzom WP, AK, BCH oraz pomordowanym przez hitlerowców, UB i tym, którzy zginęli w bratobójczych walkach w latach 1939-1948. Niech wiecznie żyją w naszej pamięci”.

Dyrektor Zespołu Szkół w Uniecku mgr Władysław Kwiatkowski zadbał o nowy budynek gimnazjum, jego wyposażenie, a także o piękny wygląd otoczenia.  Po latach obserwujemy i podziwiamy rozrośnięte i pielęgnowane przez pracowników szkoły drzewa, krzewy i rośliny ozdobne, które cieszą oko i umilają odpoczynek podczas przerw międzylekcyjnych i po zajęciach, szczególnie w ciepłe dni. Przy wejściu do budynku gimnazjum stoi piękna, drewniana rzeźba sowy, która stała się symbolem Publicznego Gimnazjum w Uniecku.

Szkoła obecnie

W skład Zespołu Szkół w Uniecku wchodzą: Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym, Punkt Przedszkolny, Szkoła Filialna w Kodłutowie oraz Publiczne Gimnazjum. 31 stycznia 2012 roku nadano oficjalnie imię szkole: Publiczne Gimnazjum (Szkoła Podstawowa) imienia Powstańców Styczniowych. Poświęcono również i wręczono sztandar dla gimnazjum.

Nad całą placówką skutecznie „czuwa” od 15 lutego 2007 roku Dyrektor mgr Anna Ossowska. To właśnie z Jej inicjatywy podejmowane są działania modernizacyjne i remontowe. Zagospodarowano między innymi teren przed szkołą na plac zabaw dla dzieci, zakupiono solidny drewniany stół z ławkami oraz rowerowy tor przeszkód dla młodzieży. Wyremontowano korytarze szkolne, sale lekcyjne, wejście do budynku szkoły podstawowej, odnowiono salę gimnastyczną, założono rolety w klasach w budynku gimnazjum.

W szkole znajduje się pracownia komputerowa, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, Wioska Internetowa, biblioteka, pracownia fizyczno-chemiczna, świetlica, sala do zajęć korekcyjnych, szatnia wyposażona w szafki dla każdego ucznia. Placówka posiada również pełnowymiarowe boisko piłkarskie, na którym rozgrywane są mecze lokalnej drużyny „Jutrzenki”. Znajduje się tam także boisko ze sztuczną murawą do siatkówki i koszykówki.

Mocną stroną Zespołu Szkół w Uniecku jest dobra baza: budynek, wyposażenie, pomoce naukowe, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Należy również dodać, że nasza szkoła ukazuje młodym ludziom nie tylko właściwą drogę w nauczaniu i pogłębianiu własnej wiedzy ale dużo uwagi nauczyciele i wychowawcy poświęcają wychowaniu i kształtowaniu przyszłych obywateli naszego kraju. Corocznie organizowane są wycieczki do kina, teatru, wycieczki turystyczne, „zielone szkoły”. Uczniowie zwiedzili Poznań, Gniezno, wędrowali Szlakiem Piastowskim i szlakami turystycznymi w Tatrach, poznawali Zakopane, Kotlinę Kłodzką, Bieszczady, Karkonosze, Pragę, Wilno, Kazimierz Dolny, Toruń, Płock, Warszawę, Trójmiasto, Hel, Malbork, Grunwald i wiele innych ciekawych miejsc.

Wszyscy nauczyciele, którzy pracują w  Zespole Szkół w Uniecku posiadają wykształcenie wyższe magisterskie (w tym jeden z tytułem doktora historii) i pracują zgodnie z kwalifikacjami. Ponadto doskonalą swój warsztat pracy kończąc kolejne studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

W naszej placówce działa również bardzo aktywnie Rada Rodziców. Ponadto rodzice bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach szkoły. Biorą czynny udział w uroczystościach szkolnych, wyjazdach dzieci na wycieczki, spotkaniach integracyjnych, są opiekunami podczas dyskotek szkolnych. Fundują upominki książkowe wyróżniającym się uczniom oraz poczęstunek na Dzień Dziecka i Sportu. Są równorzędnymi partnerami realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Corocznie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego najbardziej zaangażowanym rodzicom wręczane są podziękowania i odznaczenia plakietką „Przyjaciela Szkoły”.

Atmosferę, która panuje w naszej szkole dosadnie odzwierciedla wiersz naszej koleżanki Marianny Krzemińskiej, który stał się mottem szkolnej strony internetowej. Został on umieszczony na głównej stronie.

Tradycje szkoły

Zespół Szkół tworzy i kultywuje własne tradycje.

Uczniowie naszej szkoły znani są z ochrony przyrody. Od 11 lat uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach na rzecz środowiska, między innymi w konkursach: plastycznym, wiedzy o ekologii, zbiórki makulatury pod nazwą „Papierek” (zebrano około 13 ton makulatury). Szkoła prowadzi kampanię na rzecz recyklingu i segregacji śmieci, bierze udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Wszystkie te działania są podsumowywane podczas apelu z okazji obchodów „Dnia Ziemi” przypadającego w kwietniu. Uroczystość tę uświetniają swoją obecnością władze samorządowe, przedstawiciele ochrony środowiska oraz cała społeczność lokalna i media. Celem tej uroczystości jest podniesienie kultury ekologicznej i kształtowanie właściwej postawy wobec problemów ochrony środowiska naturalnego.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem naszej szkoły od 2000 roku jest organizacja gminnego konkursu wiedzy „Wiem wszystko o gminie Raciąż”, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród sąsiednich szkół. Oprócz konkursu wiedzowego odbywa się druga część imprezy-konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej. Powstają piękne plakaty propagujące zdrowy tryb życia oraz ukazujące zgubny wpływ alkoholu na ludzki organizm. Celem konkursu jest poznawanie środowiska lokalnego, kształtowanie postaw obywatelskich-świadome uczestnictwo w życiu społecznym regionu, uczenie patriotyzmu-miłości do „Małej Ojczyzny”. Patronem konkursu i fundatorem nagród jest Wójt Gminy Raciąż Ryszard Giszczak.

Od 2000 roku tradycją szkoły stało się uroczyste rozpoczynanie każdego roku szkolnego pod pomnikiem poległych. Wciąganie przez poczet sztandarowy na maszt flagi biało-czerwonej, odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienia zaproszonych gości oraz modlitwa za poległych są nieodłącznym rytuałem w dniu 1 września każdego roku.

W październiku każdego roku bardzo uroczyście obchodzony jest ceremoniał ślubowania uczniów klasy I szkoły podstawowej i gimnazjalistów rozpoczynających nowy etap edukacji. Uroczystości rozpoczynają się częścią oficjalną, podczas której pierwszoklasiści ślubują być dobrymi uczniami i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Zwieńczeniem imprezy jest dyskoteka dla uczniów połączona z otrzęsinami gimnazjalistów. Samorząd Uczniowski przygotowuje dla nowych koleżanek i kolegów liczne konkursy i zabawy. Aby młodzi mogli wkupić się w łaski starszej braci uczniowskiej, muszą wykazać się różnymi umiejętnościami i dobrym humorem.

Tradycyjnie w każdą sobotę przed feriami zimowymi odbywa się w szkole choinka noworoczna. Nauczyciele z uczniami przygotowują część artystyczną, Rada Rodziców dba o to by do najmłodszych dzieci przybył Święty Mikołaj z prezentami. Następnie cała społeczność uczniowska i lokalna bawi się wspólnie na sali gimnastycznej przy muzyce lokalnego zespołu.

Od 2008 roku na zakończenie roku szkolnego organizowane są wycieczki dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz rodziców zaangażowanych w prace na rzecz szkoły. Wyjazdy te finansuje Rada Rodziców.

Od stycznia 2012 roku obchodzony jest również bardzo uroczyście Dzień Patrona.