MISJA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku jest szkołą przyjazną wszystkim uczniom, otwartą na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Wspieramy ten rozwój przez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania. Zapewniamy wysoki poziom edukacji poprzez przemyślany dobór programów edukacyjnych oraz stosowanie nowatorskich form i metod pracy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy patriotyczne i ekologiczne oraz wpajamy system wartości etycznych i moralnych. Dbamy o atmosferę sprzyjającą partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Podtrzymujemy wewnątrzszkolne tradycje i ceremoniał jako czynniki sprzyjające atrakcyjności szkoły i możliwości identyfikowania się z nią uczniów.